Ilgtspēja

Kūdras ieguve un pārstrāde

Laflora nodrošina stabilu kūdras resursa pieejamību ilgtermiņā, veicot kūdras ieguvi 2059 ha platībā trīs kūdras ieguves vietās Latvijas reģionos:

  • Kaigu purvs Jelgavas novadā, 888 ha
  • Drabiņu purvs Jelgavas novadā, 863 ha
  • Nīcgales purvs Augšdaugavas novadā, 308 ha

Ilgtspējīga kūdras ieguve

Uzņēmums kūdras resursu ieguvi veic, stingri ievērojot normatīvo aktu prasības gan derīgo izrakteņu ieguves jomā, gan vides un darba aizsardzības jomā. Dokumentācija pieejama šeit.

Pirms kūdras ieguves uzsākšanas tiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra. Tās laikā atzinumus par plānotās darbības ietekmi uz vidi sniedz ornitologs, sugu un biotopu eksperts, ainavu eksperts, tiek veikti gaisa piesārņojuma un trokšņa piesārņojuma emisiju, kā arī SEG emisiju novērtējumi, organizētas sabiedriskās apspriešanas un aptaujas sabiedrības viedokļa noskaidrošanai u.c. Nepieciešamības gadījumā izstrādāti ietekmju samazināšanas plāni.

Pēc tā tiek saņemtas Valsts vides dienesta (VVD) zemes dzīļu izmantošanas licences derīgo izrakteņu ieguvei.

Pirms tiek sākta kūdras ieguves lauku sagatavošana, tiek izstrādāti un VVD saskaņoti kūdras ieguves un meliorācijas sistēmu projekti, lai atstātu pēc iespējas mazāku ietekmi uz teritorijām ārpus kūdras ieguves teritorijas. Tāpat tiek izstrādāti arī rekultivācijas plāni – jau pirms kūdras ieguves plānojot teritoriju tālāku izmantošanu pēc kūdras ieguves pabeigšanas.

Kūdras ieguve ir lēns un pakāpenisks process, vienā teritorijā tā ilgst vairākus gadu desmitus – līdz pat 70 gadiem. Uzņēmums regulāri iesniedz VVD pārskatus par dabas resursu ieguvi.

Kūdras ieguves procesos tiek pielietotas ražošanas tehnoloģijas un paņēmieni, kas rada pēc iespējas mazāku ietekmi uz vidi un tās piesārņojumu, kā arī nodrošina racionālu un atbildīgu resursu ieguvi.

Uzņēmums sadarbojas ar vides nozaru ekspertiem un atbildīgajām institūcijām, kas sniedz rekomendācijas ražošanas procesos radušos ietekmju novēršanai un samazināšanai.

Laflora kūdras ieguves platības ir saņēmušas Latvijas Kūdras asociācijas sertifikātu, kas apliecina kūdras ieguves un produkcijas kvalitāti un videi iespējami draudzīgu purvu izmantošanu. Tāpat tiek kārtota Atbildīgi ražotas kūdras sertifikācija (Responsibly Produced Peat).

Ilgtspējīga kūdras produktu ražošana

Kūdras substrātu un produktu ražotnē Jelgavas novadā pastāvīgi tiek ieviestas inovatīvas, drošas un energoefektīvas tehnoloģijas un ražošanas iekārtas, lai samazinātu elektroenerģijas patēriņu.

Ieviešot saules elektroenerģijas ražošanas jaudas, uzsākta uzņēmuma pakāpeniska pāreja uz atjaunīgo resursu īpatsvara palielināšanu ražošanas procesos.

Laflora nodrošina darbavietas reģionos – vairāk nekā 300 iedzīvotājiem Jelgavas un Augšdaugavas novadā

Ražošanas atkritumu mazināšana

Uzņēmums pastāvīgi pārskata darbības procesus, lai ražošanas procesos mazinātu atkritumu plūsmas apjomus, it sevišķi, plastmasas atkritumu veidošanos. Uzņēmumā ieviesta atkritumu apsaimniekošanas - šķirošanas sistēma, tiek sekmēta darbinieku izglītošana  un izpratnes veicināšana par vides jautājumiem.