Ar ziņu saistītais attēls

NORISINĀS "LAFLORA" VĒJA PARKA IECERES IZPĒTE

Rezultātiem tuvojas detalizēta izpēte par vēja elektrostaciju parka izveidi Jelgavas novada Kaigu purvā - izstrādātā kūdras ieguves laukā mežu ielokā iecerēts ražot “zaļo” enerģiju "Laflora" pašpatēriņam un publiskajam tirgum.

Jau vairāk nekā gadu norisinās un rezultātiem tuvojas detalizēta izpēte par vēja elektrostaciju parka izveidi Jelgavas novadā. 

Ieceri plāno īstenot Jelgavas novada kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmums “Laflora” savā īpašumā esošajā Kaigu purvā - izstrādātā kūdras ieguves laukā mežu ielokā, lai ražotu “zaļo” enerģiju no atjaunojamajiem energoresursiem pašpatēriņam un publiskajam tirgum. 

Iedzīvotājus ar ieceri plānots iepazīstināt un uzklausīt viņu viedokļus jau tuvāko mēnešu laikā – vēja parka ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskajā apspriešanā Jelgavas novadā. 

Globāli aktuāls ir kļuvis klimata jautājums, Latvija uzņēmusies klimata politikas saistības un mērķus samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, lai līdz 2050. gadam sasniegtu klimatneitralitāti. Citu pasākumu vidū plānots arī palielināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu. Nacionālajā Enerģētikas un klimata plānā paredzēts, ka jau līdz 2030.gadam Latvijā būtu attīstāmi papildus 800 MW sauszemes vēja parku. Vēja elektrostaciju parka izveide ir uzņēmuma “Laflora” ieguldījums valsts klimatneitralitātes mērķu sasniegšanā, bez valsts atbalsta – kā privāta iniciatīva. “Laflora” vēja parks ar 90 MW jaudu spētu nodrošināt aptuveni desmito daļu no attiecīgā valsts mērķa 2030.gadam. 

“Laflora” darbības pamatā ir koncepts par atbildīgu purvkopību, kas nozīmē, ka kūdras ieguve notiek ilgtspējīgā veidā, iegūtā kūdra tiek pārstrādāta produktos ar pievienoto vērtību, kā arī, lai kompensētu kūdras ieguves procesā radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas, uzņēmumā tiek īstenota plaša izstrādāto kūdras ieguves lauku rekultivācijas jeb pēc – izmantošanas programma (apmežošana, ogulāju stādījumi u.c.). Tas ir kūdras ieguves radīto emisiju kompensējošs pasākums, kas samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas un rada oglekļa dioksīda (CO 2) piesaisti. Vēja elektrostaciju parka izveide jau būtu nākamais solis, kas ļautu nodrošināt “zaļu”, bez-emisiju elektroenerģiju no atjaunojamiem energoresursiem uzņēmuma pašpatēriņam un publiskajam tirgum. Plānots, ka “Laflora” vēja elektrostaciju parks spēs samazināt fosilo kurināmo izmantošanu elektroenerģijas ražošanā Latvijā par aptuveni 10-11%. 

Līvbērzes pagasta Kaigu purvā un tam apkārt esošajā mežā nepilnu 10 hektāru platībā plānots izvietot 22 vēja turbīnas, kas kopumā gadā spētu saražot tādu elektroenerģijas apjomu (300 000 MWh), kas pielīdzināms apmēram 5% no visa Latvijas elektroenerģijas patēriņa gadā. Provizoriskais CO 2 ietaupījums būtu ap 112 000 tonnu CO 2 ekvivalenta gadā. Plānots, ka vēja parka būvniecība varētu sākties 2022. gadā. Saskaņā ar normatīvo regulējumu, šobrīd notiek “Laflora” vēja parka ieceres ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra. Ietekme uz vidi tiek skatīta 11 virzienos, lai izvērtētu ieceres ietekmi uz apkārtējo vidi, dabu un apkārtnes iedzīvotājiem. Savus atzinumus un ieteikumus par ieceri sniedz ornitologs, sikspārņu eksperts, biotopu eksperts, ainavu arhitekti, kultūrvēsturiskā mantojuma eksperti, hidrologi un ģeologi, kā arī notiek elektromagnētiskā lauka ekspertīze, trokšņu ekspertīze, potenciālo turbīnu radīto ēnu un mirguļošanas ekspertīze, arī risku analīze. Faktiski aktīva ieceres izpēte norisinās jau 15 mēnešus un noslēgsies šī gada sākumā, kad plānots iedzīvotājus aicināt uz vēja parka būvniecības ieceres ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. Šis vēja parka izstrādē ir ļoti aktīvs un reizē atbildīgs posms. Lielākā daļa vides ekspertu savus atzinumus jau ir iesnieguši, kurus ņemot vērā sākts modelēt dažādas potenciālā parka modifikācijas, lai atrastu visefektīvāko risinājumu gan turbīnu parametru, gan to izvietojuma ziņā parka teritorijā. 

Vēja turbīnu izkārtojums parkā ir īpaši svarīgs, jo tas ietekmē kopējo parka efektivitāti jeb lietderību. Svarīgas ir turbīnu radītās ēnas un trokšņu emisijas, kas visiem turbīnu modeļiem nav vienādas. Ņemot vērā, ka pieļaujamais trokšņu un ēnu ietekmes daudzums ir skaidri definēts normatīvajos aktos, šos lielumus iespējams izmantot aprēķinos, izvēloties turbīnas modeli, torņa augstumu, spārna garumu u.c.. Tādā veidā iespējams atrast tādu risinājumu, lai dzīves kvalitāte nevienā no apkārtnē esošām mājām vēja parka ietekmē nepasliktinātos. Vēja parka tuvumā atrodas dažas viensētas – tuvākā no tām 1,2 km attālumā. 

Kā norāda “Laflora” valdes priekšsēdētājs Uldis Ameriks: “Vēlamies attīstīt tādu vēja parku, kur enerģija tiek saražota harmonijā ar cilvēku un dabu. Vēlamies realizēt tādu projektu, lai ar to varam lepoties mēs paši un Jelgavas novada iedzīvotāji.” Jau ziņots, ka 2019. gada jūlijā notika “Laflora” vēja elektrostaciju parka ieceres ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā apspriešana.