Ar ziņu saistītais attēls

IEDZĪVOTĀJIEM POZITĪVS NOSKAŅOJUMS PAR VĒJA PARKA IZVEIDI

Atbalstu iecerei Jelgavas novada Kaigu purvā veidot vēja parku “Laflora” kopumā izteikuši 60% iedzīvotāju, kas piedalījās vispārīgā iedzīvotāju aptaujā tiešsaistē, kuru organizēja starptautisks vides konsultāciju uzņēmums.

Atbalstu iecerei Jelgavas novada Kaigu purvā veidot vēja parku “Laflora” kopumā izteikuši 60% iedzīvotāju, kas no 20. marta līdz 3. aprīlim piedalījās vispārīgā iedzīvotāju aptaujā tiešsaistē, kuru organizēja starptautiskais vides konsultāciju uzņēmums “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”. Aptaujā par kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmuma “Laflora” ieceri bijušajā kūdras ieguves laukā Kaigu purvā veidot vēja parku kopumā piedalījusies 191 persona, galvenokārt, Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada iedzīvotāji (82%). No visiem respondentiem vēja parka izveidi purvā atbalsta vai drīzāk atbalsta 60% iedzīvotāju, bet 37% respondentu norādījuši, ka ieceri neatbalsta vai drīzāk neatbalsta. Zīmīgi, ka šie vērtējumi saskan ar kopējo enerģijas ražošanas veidu novērtējumu Latvijā, proti, 63% šīs aptaujas respondentu norādījuši, ka vēja enerģijas ražošana Latvijā kopumā ir atbalstāma vai drīzāk atbalstāma, bet 33% - ka to neatbalsta vai drīzāk neatbalsta Latvijā. Turklāt vērtējot vēja enerģijas piemērotību Latvijas apstākļiem, salīdzinot ar citiem atjaunojamajiem energoresursu veidiem, vēja enerģijas ražošana ieņem pirmo vietu – to atbalsta 37% aptaujas respondentu, kamēr saules enerģijas ražošanu – 29%, hidroenerģijas (ūdens) ražošanu – 18% un biomasas enerģijas ražošanu – 11%. 

Kā norāda Uldis Ameriks, “Laflora” valdes priekšsēdētājs: “Šis vēja parks skatāms no divām pusēm. Pirmkārt, ar vēja parku vēlamies kompensēt kūdras ieguves procesā radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas, saražojot dabai draudzīgu, “zaļu” elektroenerģiju, tādējādi nodrošinot ilgtspējīgu purvkopību praksē, jo blakus esošajā uzņēmuma purvā “Drabiņu purvs” kūdras ieguvi plānojam veikt vēl vairākus gadu desmitus. Otrkārt, vēja parks ir nozīmīgs ieguldījums Latvijas klimata mērķu sasniegšanā – gan Nacionālais enerģētikas un klimata plāns, gan Eiropas zaļais kurss uzstājīgi aicina palielināt atjaunojamo energoresursu īpatsvaru enerģētikas portfelī.” Plānots, ka “Laflora” vēja parks spēs saražot ap 300 GWH elektroenerģijas gadā, kas veido ap 5% no Latvijas kopējā elektroenerģijas gada patēriņa. Saražoto elektroenerģiju uzņēmums plāno izmantot pašpatēriņam kūdras produktu ražotnē, kā arī piedāvāt publiskajā tirgū. 

Līdz ar vēja parku Kaigu purvā “Laflora” plāno veidot arī stādaudzētavas un dārzeņu siltumnīcu kompleksus, kuros izmantos pašu ražoto enerģiju, sniedzot desmitiem jaunu darbavietu. Novērtējot vēja parka potenciālo radīto ietekmi, arī iedzīvotāji pozitīvi raugās uz vēja parka spēju radīt teritorijas ekonomisko attīstību un izaugsmi (55%) un spēju palielināt nodarbinātību gan vēja parkā, gan saistītajās ražotnēs (54%). Turpretī, lielākās bažas ir par vēja parka negatīvo ietekmi uz nekustamo īpašumu vērtību - 40% respondentu norādījuši, ka tas varētu atstāt negatīvu vai drīzāk negatīvu ietekmi. Savukārt, vērtējot vēja parka fiziskās ietekmes, respondenti visbiežāk atzīmējuši ainavas izmaiņas (71%), mirguļošanu – vēja turbīnu spārnu kustības ēnas (55%), troksni (53%) un potenciālo vibrāciju (52%). 

Detalizēta viedokļu analīze par potenciālajām ietekmēm tiks ietverta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā un diskutēta ar iedzīvotājiem sabiedriskās apspriešanas laikā. Ekspertu viedokļi par potenciālajām ietekmēm apkopoti īsfilmā par “Laflora” vēja parka ieceri – ŠEIT

Iedzīvotāju aptauja tika organizēta vēja parka “Laflora” ieceres ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošanas ietvaros laika posmā no 2020. gada 20. marta līdz 3. aprīlim. Aptauja notika tiešsaistē, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, kas ierobežoja iespējas iedzīvotājus aptaujāt klātienē. Tās rezultāti apkoptā veidā tiks iekļauti ziņojumā un iesniegti Vides pārraudzības valsts birojā. Aptauja notika anonīmi, tās administrēšanu veica starptautiskais vides konsultāciju uzņēmums “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”. 

“Laflora” izsaka pateicību visiem, kas līdz šim izrādījuši interesi par vēja parka ieceri, uzdevuši sev interesējošos jautājumus vai izteikuši viedokli. Ņemot vērā, ka šāda mēroga vēja parki Latvijā ir jaunums, ir īpaši svarīgi, lai projekta izstrādes stadijā nepaliktu neatbildēti jautājumi. Jau tuvāko mēnešu laikā iedzīvotājiem būs iespēja piedalīties arī vēja parka “Laflora” ieceres sabiedriskajā apspriešanā. 

Jau ziņots, ka vēja parka ieceri plāno īstenot Jelgavas novada kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmums “Laflora” savā īpašumā esošajā Kaigu purvā – izstrādātā kūdras ieguves laukā mežu ielokā. Vēja parkā plānots izvietot 22 vēja turbīnas. 

Vairāk par ieceri iespējams uzzināt šeit: http://laflora.test/uznemums/veja-parks , rakstot uz e-pastu vejaparks@laflora.lv, vai zvanot pa tālruni 26539348. 

Informāciju sagatavoja: Anda Zakenfelde, “Laflora” sabiedrisko attiecību vadītāja, 26539348, anda.zakenfelde@laflora.lv, www.laflora.lv