Kūdras frakcija

pH reakcija

Osmocote

PG MIX 15-10-20

Māls

Papildus piedevas

Iepakojums

Minimālais pasūtījuma apjoms 30m3

Garantētā tilpummasa kūdras substrātam:
140-160 kg/m3

Kūdras iepakojuma ikona
Kūdras iepakojuma ikona
Kūdras iepakojuma ikona
Kūdras iepakojuma ikona
Kūdras iepakojuma ikona

Pieprasījuma forma

789
Cena EUR ar PVN 21%

Norādītās cenas ir aptuvenas un var tikt mainītas pirms iegādes.

Noteikumi

Informēšana par personas datu apstrādi un/vai izmantošanu.

Pārzinis personas datu apstrādei ir SIA “Laflora” reģ. Nr. 40003258598, jur. adr.: Kaigu kūdras purvs, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003, Latvija, tālrunis: +371 63026777, elektroniskā pasta adrese: info@laflora.lv

Saziņai jautājumos par personisko datu aizsardzību: info@laflora.lv, adrese: Kaigu kūdras purvs, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003, Latvija, elektroniskā pasta adrese: info@laflora.lv.

Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija) apstrādes mērķis – SIA “Lafloras” saimnieciskās darbības nodrošināšanas ietvaros slēdzamo pakalpojumu, u.c. līgumu ietvaros Pušu norādāmā informācija, kas saistīta ar līgumsaistību kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi. Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei pārzinim ir tiesību aktos noteikto pienākumu izpilde.

Jūsu personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā 6 mēnešus pēc Līguma noslēgšanas brīža. Jūsu dati tiks izmantoti SIA “Lafloras” uzņemto līgumsaistību izpildes gaitā un netiks nodoti trešajām personām un/vai kā citādi izpausti.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

  • Pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret datu apstrādi.
  • Iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.